Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
O nama

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RL) osnovan je 2001. godine kao rezultat rada na zajedničkom projektu Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U Projektu su bili definirani izvori financiranja i nabava opreme potrebne za rad Referentnog laboratorija. Usvajanjem „Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka“ (N.N., 102/2000.), istaknuta je potreba za uspostavom i radom RL-a, po uzoru na zemlje EU, a njegova uloga započela je paralelno s osnivanjem Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM) u Križevcima, kao nužni dio cjelovitog sustava.

Od 2003.-2007. godine, RL je bio certificiran za „Sustav upravljanja kvalitetom“, prema međunarodnoj normi HRN EN ISO 9001. Ocjenu cjelokupnog sustava obavila je nezavisna certifikacijska kuća Det Norske Veritas (DNV).


Ciljevi i zadaci Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, sukladno odredbama Pravilnika (NN 102/2000.) i Rješenju, ribarstva i ruralnog Ministarstva poljoprivrede razvoja (2007. i 2011.) su:izvođenje analiza mlijeka i mliječnih proizvoda referentnim metodama prema kojima SLKM i drugi mljekarski laboratoriji u RH provode umjeravanje laboratorijskih instrumenata, ali i provjeru točnosti svoga rada po uzoru na laboratorije u drugim europskim zemljama,

 

 • isporuka umjernih uzoraka kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka za umjeravanje analitičkih instrumenata u SLKM i ostalim laboratorijima, tako da je sustav kontrole kvalitete sirovog mlijeka u Republici Hrvatskoj potpuno neovisan i cjelovit,
 • kontinuirana nadopuna konverzijskog pravca za instrument (Bactoscan FC), kojim se određuje ukupan broj mikroorganizama u sirovom kravljem, kozjem i ovčjem mlijeku, a koji predstavlja jedan od najpotpunijih konverzijskih pravaca u zemljama EU,

 

 • organiziranje međulaboratorijskih usporednih ispitivanja za SLKM i ostale laboratorije mljekara u RH, čime je osigurana slijedivost rezultata mjerenja do rezultata referentnih metoda. Samo u posljednjih godinu dana (2010.-2011.) RL je sudjelovao u 41 međulaboratorijskom usporednom ispitivanju, a u isto vrijeme je bio organizator 31 međulaboratorijskog usporednog ispitivanja za potrebe SLKM-a i ostalih mljekara u Republici Hrvatskoj,
 • uvođenje novih analitičkih metoda (postupaka ispitivanja) tako da je danas Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode akreditiran za 42 analitičke kemijske, fizikalne i mikrobiološke metode prema normi HRN EN ISO/IEC 17025,

 

 • organiziranje tečajeva za zaposlenike SLKM-a i ostalih mljekarskih laboratorija.

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ovlastilo je RL za izdavanje međunarodnih certifikata za obavljanje fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških analiza mlijeka i mliječnih proizvoda (Rješenje od 19. prosinca 2007.). 

  Također, temeljem „Zakona o hrani“ (NN br. 46/07, 55/11) te „Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje“ (NN br. 86/10, 7/11), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ovlastilo je Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode kao službeni i referentni laboratorij za hranu. (Rješenje od 28. veljače 2011.,www.mps.hr/default.aspx?id=7604). 

  Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji (broj potvrde o akreditaciji: 1081) dok je opis područja akreditacije (popis akreditiranih metoda) dostupan na  http://www.akreditacija.hr/registar. Akreditacijom se RL još više približio cilju postizanja visoke kvalitete u svim fazama poslovnog sustava i zadovoljenju zahtjeva korisnika naših usluga.

  U RL-u se izvode 42 akreditirane i 22 neakreditirane metode analiza mlijeka i mliječnih proizvoda. Popis metoda s godinama izdanja normi dostupan je u izborniku pod „Popis akreditiranih metoda“.