Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr

Ispitivanje sposobnosti mjerenja (PT)

Ispitivanje sposobnosti mjerenja (PT)

Cilj ispitivanja sposobnosti mjerenja je provjera točnosti rezultata analiza mlijeka, sira, jogurta i vrhnja u mljekarskim laboratorijima. Organizacija PT-a uključuje uzorke kravljeg (svježeg, pasteriziranog i steriliziranog), ovčjeg i kozjeg mlijeka za slijedeće parametre: mliječna mast, protein, laktoza, suha tvar (osnovni kemijski sastav), somatske stanice, ureja i točka ledišta. Jedan set uzoraka uključuje 7 uzoraka (za mliječnu mast, protein, laktozu, suhu tvar, ureju i točku ledišta), odnosno 5 uzoraka za somatske stanice (kravlje mlijeko), te 2 uzorka za sir (mliječna mast, protein, suha tvar, pH, NaCl), jogurt (mliječna mast, protein, suha tvar, pH, mliječna kiselina), vrhnje (mliječna mast, protein, suha tvar). Statistička obrada rezultata obavlja se prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043.

PT uzorke možete naručiti tako da pošaljete e-mail s narudžbom na rlm@agr.hr najmanje 7 dana prije odabranog termina (tablica s terminima isporuke). Narudžba mora sadržavati: naziv tvrtke, adresu i OIB tvrtke, ime kontakt osobe, način dostave PT uzoraka (osobno preuzimanje ili dostava brzom poštom) i DHL broj (ukoliko se dostava obavlja brzom poštom).

Ukoliko želite u PT-u za sve vrste mlijeka sudjelovati s komponentama ureja i/ili točka ledišta, molimo da to posebno navedete u narudžbi.


Uvjeti čuvanja uzoraka za PT

Uzorci mlijeka se do momenta preuzimanja čuvaju u hladnjaku na +4°C. Prilikom preuzimanja uzorci se prenose u transportni hladnjak s ulošcima leda, a potom se u vašem laboratoriju do momenta analize moraju čuvati na temperaturi do +4°C. Valjanost uzoraka mlijeka je maksimalno 5 dana od dana preuzimanja.

Uzorci sira, jogurta i vrhnja se do momenta preuzimanja čuvaju u hladnjaku na +4°C. Prilikom preuzimanja uzorci se prenose u transportni hladnjak s ulošcima leda, a potom se u vašem laboratoriju do momenta analize moraju čuvati na temperaturi do +4°C. Valjanost uzoraka sira ovisi o tipu sira, a minimalno je 7 dana od dana preuzimanja. Valjanost uzoraka jogurta je 14 dana od dana preuzimanja, dok je valjanost uzoraka vrhnja maksimalno 7 dana od dana preuzimanja.


Uvjeti prijevoza uzoraka

Uzorke za PT korisnici u pravilu osobno preuzimaju u RL-u. U nemogućnosti osobnog preuzimanja korisnicima se uzorci dostavljaju brzom poštom.
Uzorci se prevoze u transportnim hladnjacima s ulošcima leda. Zamrznuti ulošci mogu održavati temperaturu uzoraka mlijeka ispod 5°C na sobnoj temperaturi 20-24 sata. Nakon 20 sati kapacitet hlađenja je smanjen pa temperatura počne rasti.
Zbog navedenoga je važno da se uzorci (naročito uzorci mlijeka), koji se hlade pomoću ovih uložaka, dostave u laboratorij unutar 20 sati od uzimanja uzoraka, a i analiza mora započeti u tom vremenu.
Za sve dodatne informacije izvolite se obratiti u Referentni laboratorij.


Planirani raspored isporuke PT uzoraka u  2019. godini:

Kravlje mlijeko

Kozje mlijeko

Ovčje mlijeko

23. - 24.. siječanj (1)

-

-

04. veljače (9)

-

-

20. - 21. ožujka (2) i (5)

-

-

-

17. - 18. travnja (4)

-

02. - 03. svibnja (1)

-

08. - 09. svibnja (8)

-

   

-

04. - 05. srpnja (1)

17. - 18. srpnja (4)

10. - 11. srpnja

11. - 12. rujna (3)  

18. - 19. rujna (8)   

-

-

-

20. - 21. studenog (2) i (5)

-

-

11. prosinca (9)

-

-


Pasterizirano mlijeko

Sterilizirano mlijeko

Sir, vrhnje, jogurt

04. - 05. prosinca (6)

04. - 05. prosinca (6)

27. - 28. veljače (7)

-

-

27 -28. studenog + maslac (7)

 

osnovni kemijski sastav: mliječna mast, protein, laktoza, suha tvar
(1) osnovni kemijski sastav, somatske stanice, ukupan broj bakterija (Bactoscan)
(2) osnovni kemijski sastav, somatske stanice, točka ledišta, ukupan broj bakterija (Bactoscan), ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija – SPC
(3) osnovni kemijski sastav, somatske stanice, ukupan broj bakterija (Bactoscan), urea
(4) osnovni kemijski sastav, ukupan broj bakterija (Bactoscan)
(5) gustoća, antibiotici
(6) osnovni kemijski sastav
(7) sir: mliječna mast, protein, suha tvar, pH, NaCl;
vrhnje: mliječna mast, protein, suha tvar
jogurt: mliječna mast, protein, suha tvar, pH, mliječna kiselina
maslac: mliječna mast, bezmasna suha tvar, voda
(8) osnovni kemijski sastav, ukupan broj bakterija (Bactoscan), točka ledišta
(9) kontrola kiselosti: pH, °SH

 


Dokumenti (Obrasci za upis rezultata PT - Excel .xls format)

Razultati PT mast, voda i bezmasna suha tvar u MASLACU |  Download

Rezultati PT IBC protocna citometrija u mlijeku |  Download
Rezultati PT za gustocu i antibiotike u mlijeku |  Download
Rezultati PT za određivanje broja aerobnih mezofilnih mikoorganizama u mlijeku |  Download

Rezultati za PT broj somatskh stanica u mlijeku | Download
Rezultati za PT mast, protein, laktoza, suha tvar, urea i tocka ledista u mlijeku |  Download
Rezultati za PT pH, SH i alkoholna proba u mlijeku |  Download
Rezultati za PT suha tvar, mast i protein u VRHNJU |  Download
Rezultati za PT suha tvar, mast, protein, mliječna kiselina i pH u JOGURTU |  Download
Rezultati za PT suha tvar, mast, protein, NaCl i pH u SIRU |  Download